İnsanı insana insanca anlatmaktır

  • -
  • 19:30 AM - 21:30 PM
  • Picasso Sanat Atölyesi
oyunculuk eğitimi

Oyuncu ve karakter ikilisi ile oyuncu/karakterbiçiminde gerçek ve tekrar edilebilen bir rol yaratımı tekniğidir. Psikolojideki ben veöteki tanımlarının bir birey üzerinde ben-öteki kavramı oluşturması ile oyuncu vekarakterin oyuncu/karakteri oluşturması benzerlikler taşır. Bireyin toplum tarafındanşekillendirilmesi doğal, oyuncunun karakteri yaratması ise doğal olmayan bir biçimdegerçekleşir. Sistem adı verilen rol yaklaşımı iki temel dönemde incelenebilir.

İlk dönemdeoyuncunun (ben) bir karakter(öteki) üzerine çalışırken kendi içsel deneyimlerinikullanması ve içsel yaklaşım ‘ruhsal teknik’ ile ifade edilirken, ikinci dönemde isekaraktere dışsal yaklaşım, fiziksel eylemler metodu ile açıklanır. Oyuncudan karakteregiden hareket bölümünde ‘ben’den ‘öteki’ne giden rol çalışması anlatılır. Stanislavski,oyuncunun yaratıcı olmak için kendi içsel hayatını keşfetmek zorunda olduğunu,oyuncuların kendi organik içsel dünyaları üzerinde yaptıkları çalışmalar ile karakteryaratabileceklerini bilimsel bir biçimde açıklar. Rol yapma tekniğinde içsel yaklaşımınbaşarısız olduğu ve yeni bir sistem geliştirdiği dönemdir.

Bilinç ile bilinçaltına ulaşılırdüşüncesi ile, ‘öteki’nden ‘ben’e giden rol çalışmasına geçilir. Oyuncu artık alt bilinceulaşmak için fiziksel eylemler metodunu kullanır. Sistem fiziksel eylemler metodueşliğinde bir kez daha baştan tekrar edilir ve öylece sonlandırılır